Menu
Menu

Naše služby

Naše služby

FibreNet Logo

Prenájom nenasvietených vlákien (Dark Fibres) a mikrotrubiček

Prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na celej trase

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo viacerých nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom na dobu minimálne 6 mesiacov. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v DC Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

Prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na časti trasy

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi dvoma bodmi trasy minimálne na dobu 6 mesiacov. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od dĺžky a počtu prenajatých optických vlákien.

Prenájom spravovaných optických vlákien na celej trase

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo dvoch a viac párov nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom minimálne na dobu 24 mesiacov. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v DC Užhorod. Použité aktívne zariadenia zákazníkov sú v správe spoločnosti FibreNet, pričom správou zariadenia sa rozumie výmena chybného zariadenia za záložné zariadenia. Služba je primárne určená pre zahraničných operátorov zabezpečujúcich diaľkové (tranzitné) prepojenie medzi viacerými krajinami. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

IRU prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na celej trase

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo viacerých nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v DC Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

IRU prenájom jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na časti trás

Prenájom jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo viacerých nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi dvoma bodmi trasy minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých optických vlákien.

IRU prenájom mikrotrubičky/mikrotrubiček na celej trase

Prenájom jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi Bratislavou a Užhorodom (s možnosťou zafúknutia vlastného optického kábla) minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v DC Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých mikrotrubiček.

IRU prenájom mikrotrubičky/mikrotrubiček na časti trasy

Prenájom jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi dvoma bodmi trasy (s možnosťou zafúknutia vlastného optického kábla) minimálne na dobu 15 rokov s výhradným, neobmedzeným a neodňateľným právom užívania. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu prenajatých mikrotrubiček.

Predaj nenasvietených vlákien (Dark Fibres) a mikrotrubiček

Predaj jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na celej trase

Predaj jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo viacerých nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi Bratislavou a Užhorodom. Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v DC Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných optických vlákien.

Predaj jedného optického vlákna alebo n-párov optického vlákna na časti trasy

Predaj jedného nenasvieteného optického vlákna (dark fibre) alebo viacerých nenasvietených optických vlákien (dark fibres) medzi dvoma bodmi trasy. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných optických vlákien.

Predaj mikrotrubičky/mikrotrubiček na celej trase

Predaj jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi Bratislavou a Užhorodom (s možnosťou zafúknutia vlastného optického kábla). Prepojenie v Bratislave je možné buď v dátovom centre (DC) SIX, Námestie slobody 17, alebo v DC POP2SITEL, Kopčianska 18. Koncový bod trasy je realizovaný priamo v DC Užhorod. Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných mikrotrubiček.

Predaj mikrotrubičky/mikrotrubiček na časti trasy

Predaj jednej alebo viacerých mikrotrubiček medzi dvoma bodmi trasy (s možnosťou zafúknutia vlastného optického kábla). Celková cena je určená podľa platného cenníka a závisí od doby prenájmu a od počtu predaných mikrotrubiček.

Predaj celej trasy s fyzicky oddelenou prevádzkou siete – samostatné technologické kontajnery (zosilňovače), samostatná mikrotrubička a vlastný optický kábel

Predaj samostatných kontajnerov na celej dĺžke trasy medzi Bratislavou a Užhorodom s jednou alebo dvoma mikrotrubičkami na celej trase s možnosťou zafúknutia vlastného optického zväzku s nezávislými zafukovacími a spojkovými šachtami. Služba je určená pre zákazníkov s najvyššími nárokmi na bezpečnosť prenášaných dát.

Kolokačné služby

Prenájom technologického priestoru pre stojan so zariadeniami (rack housing)

Prenájom priestoru pre umiestnenie telekomunikačných zariadení zákazníkov v kontajneroch (opakovacích zariadeniach) vybavených kompletným elektronickým zabezpečovacím zariadením, požiarnymi hlásičmi, dieselovými agregátmi, akumulátorovými UPS stanicami a diaľkovým monitoringom. Rozmery štandardizovaného pôdorysu pre telekomunikačné zariadenia (racky) sú 600 (šírka) x 800 mm (hĺbka).

Predaj technologického priestoru pre stojan so zariadeniami (rack housing)

Predaj priestoru pre umiestnenie telekomunikačných zariadení zákazníkov v kontajneroch (opakovacích zariadeniach) vybavených kompletným elektronickým zabezpečovacím zariadením, požiarnymi hlásičmi, dieselovými agregátmi, akumulátorovými UPS stanicami a diaľkovým monitoringom. Rozmery štandardizovaného pôdorysu pre telekomunikačné zariadenia (racky) sú 600 (šírka) x 800 mm (hĺbka).

Spolupráca – ponuka služieb – v súčinnosti s operátorom, ktorý bude prevádzkovať AON: pripájanie lokálnych sietí tretích strán do siete Internet (kolokácie v opakovacích staniciach)

Spájanie zákazníckych sietí lokálnych poskytovateľov (operátorov) s celosvetovou sieťou Internet v kontajneroch (opakovacích staniciach) siete FibreNet po celej dĺžke trasy. Služba umožňuje realizovať pripojenie do siete Internet čo najbližšie ku koncovému bodu siete lokálneho poskytovateľa (operátora), bez nutnosti prenájmu celej komunikačnej trasy do uzlového dátového centra.
(Poznámka: po dohode s operátorom, ktorý prevádzkuje aktívnu optickú sieť – AON.)

Správa a servis siete

Komplexná správa a servis siete

Služba je súčasťou každého prenájmu alebo predaja nenasvieteného optického vlákna alebo mikrotrubičky. Pokrýva ucelenú množinu činností, ktoré zabezpečujú hladký a neprerušovaný prenos dát po sieti FibreNet a predovšetkým zastrešuje:

· Servis a údržbu pasívnej optickej infraštruktúry
· Preventívnu údržbu trás optických káblov, mikrotrubiček a chrániček
· Preventívne a poruchové meranie optických káblov (zväzkov)
· Lokalizáciu a opravy porúch siete
· Služby monitoringu siete s jednotným kontaktným bodom (NOC)

Výstavba a rozširovanie siete

Výstavba optickej prípojky/optických prípojok providera k prípojnému miestu siete FibreNet (budovanie backhaul sietí)

Výstavba optickej prístupovej siete (zemné práce potrebné na uloženie mikrotrubičky so zafúknutým optickým káblovým zväzkom) z prípojného miesta siete providera k prípojnému bodu chrbticovej siete FibreNet. Možnosť výstavby optických prepojení viacerých koncových bodov siete providera. Realizácia prepojenia na existujúcu alebo novovytvorenú spojku siete FibreNet podľa požiadaviek providera.

Prepojenie siete providera so sieťou FibreNet

Realizácia prepojenia na existujúcu alebo novovytvorenú spojku siete FibreNet podľa požiadaviek providera. Rýchle a flexibilné riešenie v prípadoch, keď je koncový bod optickej siete providera lokalizovaný v tesnej blízkosti chrbticovej siete FibreNet, resp. keď si provider dobuduje vlastnú sieť k trase FibreNet.

Vytyčenie sietí

Vytýčenie telekomunikačnej siete a telekomunikačných zariadení FibreNet

Poskytnutie relevantných údajov o existujúcich telekomunikačných zariadeniach a sieťach FibreNet v špecifikovanom území. Výstupná správa obsahuje potrebné údaje o presnej polohe telekomunikačných sietí a zariadení a nevyhnutnú technickú špecifikáciu dotknutých telekomunikačných sietí a zariadení FibreNet.
Vytýčenie sa štandartne realizuje dohľadaním vytyčovacích markerov a vyznačením trasy na povrchu terénu, alebo aj ako spätné
geodetické vytýčenie polohy.

Vytýčenie je spoplatnené podľa platného cenníka.

Poskytnutie elektronických dát polohopisov a technickej špecifikácie siete FibreNet

Poskytnutie dát polohopisov a potrebnej technickej špecifikácie telekomunikačných sietí a zariadení FibreNet v dohodnutej elektronickej podobe. Vlastné poskytnutie elektronických dát v dohodnutej elektronickej forme je možné len po vyžiadaní autorizovanou a odborne spôsobilou osobou (člen SKSI, SKA a pod.).

Služba je spoplatnená interným cenníkom.

Vytýčenie telekomunikačnej siete FibreNet vlastným autorizovaným geodetom

Služba je poskytovaná predovšetkým pri stavbách väčšieho rozsahu, kedy je možné vytýčenie telekomunikačnej siete vlastným autorizovaným geodetom stavby. Vytýčenie (ako aj prípadný odborný dozor stavby) bude realizované na základe záväznej vzájomnej dohody a poskytnutých elektornických dát polohopisov.

Vytýčenie je spoplatnené podľa platného cenníka.

Vyjadrenie k existencii sietí

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení a sietí FibreNet

Webová služba ponúka základné vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení a sietí FibreNet v dotknutom územnom celku. Výstupná správa obsahuje len informáciu o existencii, prípadne neexistencii telekomunikačných zariadení a sietí na dopytovanom území, prípadne v jeho tesnej blízkosti.

Službu poskytujeme bez poplatku.

Vydanie stanoviska k existencii telekomunikačných zariadení a sietí FibreNet

V prípade existencie telekomunikačných zariadení a sietí v dopytovanom územnom celku obsahuje výstupná správa – výstupné stanovisko – potrebné údaje o fyzickej existencii telekomunikačných zariadení a sietí FibreNet, akými sú najmä údaje o ich presnej polohe a nevyhnutná technická špecifikácia a tiež špecifikácia a pokyny pre ďalší postup stavebníka. Stanovisko je platné 6 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak. Po zapracovaní údajov zo stanoviska do projektu je možné priamo požiadať o vydanie stanoviska k ďalšiemu stupňu PD.

Služba je spoplatnená podľa platného cenníka.

Predĺženie platnosti vydaného stanoviska

Po uplynutí platnosti vydaného vyjadrenia k existencii, bez styku so sieťou FibreNet, sa takéto vyjadrenie nepredlžuje a je potrebné opätovne prostredníctvom webovej služby zadať polygon záujmového územia a vyžiadať si nové “vyjadrenie k existencii”. To isté platí pri info-vyjadrení so stykom so sieťou vydaným webovou službou.
Po uplynutí platnosti vydaného stanoviska správcu siete (nie info zákresu z web portálu!) so stykom existujúcich telekomunikačných zariadení a sietí FibreNet, je možné požiadať o predlženie takéhoto stanoviska ak neprišlo k žiadnym zmenám na strane žiadateľa. Po posúdení a preverení aktuálneho stavu a v prípade, že neprišlo k žiadnym zmenám ani na strane prevádzkovateľa siete FibreNet bude platnosť takejto žiadosti predlžená.

Služba je spoplatnený podľa platného cenníka.

Prekládka alebo ochrana telekomunikačnej siete FibreNet

Prekládku alebo ochranu telekomunikačných zariadení a sietí FibreNet realizujeme na základe vzájomného zmluvného vzťahu, kedy z dôvodu výstavby alebo iných zemných prác dochádza ku kolízii s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami alebo sieťami FibreNet.

Kontaktujte nás

Helpdesk

+421 907 780 000
info@fibrenet.sk

Sales

+421 905 654 795
sales@fibrenet.sk